This is the best gay website for Myanmar gay peoples.

Monday, May 25, 2015

On 6:28 PM by Myanmar Cute Gay Boy in    2 comments
 
 
 

On 5:53 PM by Myanmar Cute Gay Boy in    4 comments

 

 

ေဂးဘ၀ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မွဳတစ္ခုကိုေကာင္းစြာ တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ေလာ?

ေဂးဘ၀ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ပီသစြာ ေကာင္းစြာက်င့္ၾကံႏိုင္မည္ေလာ?

ေဂးဘ၀ျဖင့္ မိမိဇနီးမယားနဲ႕သားသမီးအေပၚ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ေလာ?

 

သိပ္မၾကာေသးခင္က ကြ်န္ေတာ့္ကိုလူတစ္ေယာက္က ဆက္သြယ္လာသည္။ ၄င္းသည္ေဂးတစ္ေယာက္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္၄င္းတြင္ တရား၀င္လက္ထပ္ထားေသာဇနီးႏွင့္သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ ထိုသူသည္ ကြ်န္ေတာ့္အား၄င္းဘ၀ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပျပီး ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္တိတ္တိတ္ပုန္း ခ်စ္သူျဖစ္လို ေသးေၾကာင္းကိုလည္းေျပာပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို ယခင္ကကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ လိင္တူခ်စ္သူဆက္ဆံ ေရးႏွင့္အဓိကျပႆနာမ်ား ဟူေသာေဆာင္းပါးတြင္းလည္းေကာင္း ေဂးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းမိဘကို ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ဟူေသာေဆာင္းပါးတြင္းလည္းေကာင္း ေဂးဘ၀ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ကိုကြ်န္ေတာ္ဥာဏ္မီွသေလာက္တင္ျပခဲ့ဖူးပါ၏။ ယခုအခါထိုျပႆနာအခ်ိဳ႕ထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ကြ်န္ေတာ့္ထံသို႕တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္လာပါ၏။

 

ကြ်န္ေတာ္လည္းယခုခ်ိန္ထိ အိမ္ေထာင္ျပဳရမလားမျပဳရဘူးလားဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိန္းကေလးမ်ားကိုမခ်စ္တတ္ေသာမိမိ၏ေဂးစိတ္ႏွင့္ ထိုေဂးစိတ္ကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္စြမ္းကင္းမဲ့သြားသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကို ေတြးေၾကာက္ျပီး ေရေရရာရာ ဆံုးျဖတ္ဖို႕မရဲခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ထံဆက္သြယ္လာေသာ ထိုလူကိုျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းပယ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ပါသည္။

 

လိင္တူခ်င္းလက္ထပ္ဖို႕အခြင့္အေရးႏွင့္အေျခအေနမေပးေသးသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ တိတ္တိတ္ပုန္းလိင္တူခ်စ္သူမ်ား ေရတြက္မရေအာင္ရွိေနမည္။ ထိုလိင္တူခ်စ္သူမ်ားမွ မိဘႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္၏ ဖိအားအျပင္ မိမိ၏စိုးရိမ္စိတ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မိမိအမွန္တကယ္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါက ၄င္းတို႕၏ဘ၀သည္ ပ်ံခ်င္လ်က္ႏွင့္အခ်ဳပ္ခံထားရေသာ ငွက္တစ္ေကာင္လို မြန္းၾကပ္ေနေပလိမ့္မည္။ ယခုျပႆနာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္က ဦးေဆာင္အေျဖရွာျပီး မေဆြးေႏြးပါက မည္သူကမွ် အေရးတယူျပဳျပီး ေျဖရွင္းေပးၾကမည္မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးကိုလိုခ်င္ပါက အခြင့္အေရးကိုရေအာင္ယူတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ျပီဆိုလ်င္လည္း အဆိုပါ ျပႆနာ၏ဇစ္ျမစ္ကိုရွာျပီး ေျဖရွင္းဖုိ႕မၾကိဳးစားပဲ တစ္စံုတစ္ခုကို အျပစ္တင္ဖို႕ၾကိဳးစားေနမည္ဆိုပါက ထိုျပႆနာသည္ ေျပလည္သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

ယခုကြ်န္ေတာ္တို႕၏ျပႆနာမွာအိမ္ေထာင္ျပဳေရးမျပဳေရးျဖစ္သည္။ ေဂးတစ္ေယာက္သည္အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ ပါသလား။ ေဂးဘ၀ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မွဳတစ္ခုကိုေကာင္းစြာတည္ေထာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ?ေဂးဘ၀ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးတစ္ေယာက္ပီသစြာ ေကာင္းစြာက်င့္ၾကံႏိုင္မည္ေလာ?ေဂးဘ၀ျဖင့္ မိမိဇနီးမယားနဲ႕သားသမီးအေပၚ  ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ေလာ? ေဂးတစ္ေယာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္မျပဳသင့္ဟူေသာ ေမးခြန္းေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဆိုပါေမးခြန္းကိုေကာင္းစြာေျဖႏိုင္ရန္ ၄င္းျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕လိုအပ္သည္။

 

ကြ်န္ေတာ္ယခင္ကေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ေဂးတို႕၏ Relationship သည္ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မွဳနည္းပါးသည္။ ေဂးစံုတြဲ တို႕တြင္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းျပႆနာကင္းမဲ့ျခင္း လူသိရွင္ၾကားလက္ထပ္ျပီး လံုျခံဳသည့္တရားဥပေဒအကာအကြယ္ ရယူရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ကံဃာကံရွင္ႏွစ္ဦးစလံုးမွာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြးေဖာက္ျပန္ရန္ လြယ္ကူျခင္း စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ေဂးတို႕၏ဆက္ဆံေရးသည္ ခိုင္မာမွဳနည္းပါးသည္။ လံုး၀မခိုင္မာဟု မဆိုလိုပါ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕မ်က္စိေရွ႕တြင္ သြားေနေသာလမ္းစဥ္မ်ားမွာ ယခုကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ေဂးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လံုး၀မုခ်အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဟုဆံုးျဖတ္ထားပါက ယခုအခ်က္အလက္မ်ား ကိုလည္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟုထင္သည္။ ေဂးတစ္ေယာက္ အပုန္းဘ၀ျဖင့္ မိမိဇနီးကို ေယာက်ာ္းစစ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ကာ လိမ္ညာလက္ထပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိပ္ျပာလံုႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားရမည္။ မိမိ၏ဇနီးမယား အေပၚ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္အၾကင္နာတရား ေပးႏိုင္ရမည္။ မိမိဇနီးႏွင့္မိသားစုအေပၚ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ရမည္။ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ ေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဂးစိတ္ မ်ားကိုေခ်ျဖတ္ႏိုင္ရမည္။ ထို႕အျပင္ အျခားအရွက္ရေစမည့္ ဒိတ္တင္လုပ္ျခင္း မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာေယာက်ာ္းငယ္ မ်ားအေပၚ စိတ္တိမ္းညႊတ္ျခင္း ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္းလိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တာေတြဟာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ျပႆနာ မူရင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သေလာက္ကခ်င္မွကပါလိမ့္မည္။ ဒီေတာ့ ေမးစရာရွိလာသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သ လိုပဲေဂးတစ္ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီစည္းကမ္းေတြကို အခ်က္အလက္ေတြကို လိုက္နာႏိုင္ပါ့မည္ေလာ။ ႏွမခ်င္းအမခ်င္းစာနာေသာစိတ္ျဖင့္ေတြးၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္  မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ၄င္းဘ၀တစ္ခုလံုးကို မိမိအားကိုးရေသာသူထံသို႕ ပံုအပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ၄င္းဘ၀သာယာေျဖာင့္ျဖဴးလံုျခံဳေစဖို႕ ၄င္းအတြက္အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေစဖုိ႕ ၄င္းအတြက္ တစ္သက္စာစစ္မွန္ေသာ ၾကင္နာသူအျဖစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူကုိလက္ထပ္ယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမွဳ ၄င္း၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၄င္းအေပၚတာ၀န္ယူလိုစိတ္တို႕ ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ထံတြင္ အမွန္တကယ္မရွိပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ မိန္းကေလးေတြကို ဟန္ေဆာင္ဖုံးကြယ္ျပီး လက္ထပ္သင့္ပါသလား။

 

ဒီကိစၥကိုစဥ္းစားမိတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ဦးေႏွာက္ေျခာက္မိပါသည္။ ေဂးတစ္ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္မျပဳ ေတာ့ဘူးဆိုပါကလည္း ေအာက္ပါစိုးရိမ္စရာကိစၥေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါေသးသည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေရရာေသခ်ာေသာ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္မရွိျခင္း၊ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာသည့္အခါ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္ သားေထာက္သမီးခံမရွိမွာကို စိုးရိမ္မိျခင္း၊ မိမိဘ၀သည္အပုန္းဘ၀ျဖင့္ လူသိမခံ၀ံ႕ပဲအထီးက်န္ေျခာက္ကပ္ ေနမွာစိုးရိမ္မိျခင္း၊ လူပ်ိဳၾကီးဘ၀ျဖင့္ဟန္ေဆာင္ထားမိေသာေၾကာင့္ မြန္းၾကပ္သည့္စိတ္ခံစားမွဳ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား ျဖစ္ျခင္း၊ ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္းအသက္ၾကီးသည္အထိ အတူေနထိုင္ေနပါက ပတ္၀န္က်င္မွ ကဲ့ရဲ႕မည့္ဒဏ္မ်ား ကိုစိုးရိမ္မိျခင္း အစသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

 

အျခားသူမ်ားကို ဥပမာေပးျပီးမေျပာလိုပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အသက္အခု ၂၃ျပည့္ပါေတာ့မည္။ အသက္၁၇ႏွစ္မွ စတင္ျပီးမိမိကုိယ္ကို ေဂးဟုခံယူခဲ့မိသည့္အခ်ိန္မွစျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေဂးသက္တမ္းအရအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရမိသည္။ သို႕ေသာ္ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုအရာမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေၾကာက္ရြံ႕ေနမိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အထက္မွာေရးသားခဲ့သလိုပဲ ကြ်န္ေတာ့္ထံတြင္လည္း ထိုကဲ့သုိ႕ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ဖို႕ လံုး၀မခိုင္မာေသးသည့္အျပင္ မိမိဘ၀ကို လည္းမည္သုိ႕ေရွ႕ဆက္ရမည္မသိေသးပါ။ ကြ်န္ေတာ္အထီးက်န္မွာေၾကာက္မိပါသည္။ မိမိအသက္ၾကီးသည့္ အခါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ အေဖာ္ျပဳေပးမည့္သူမရွိမွာကိုလည္းစိုးရိမ္မိသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိမခ်စ္မႏွစ္သက္ ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း လက္ထပ္ရမွာကိုမလိုလားပါ။

 

ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားမွ ကြ်န္ေတာ့္အား ခ်စ္သူရည္စား ေကာင္မေလးရွိေနျပီလားဟုေမးသည့္အခါတိုင္းတြင္ လည္းျပန္ေျဖစရာစကားလံုးတို႕ ကြ်န္ေတာ္ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါ။ မိမိေၾကာင့္သူတစ္ဖက္သားကို ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္သလို မိမိဘ၀ေကာင္းစားဖို႕အတြက္လည္း သူတစ္ပါး ၏ဘ၀ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ျပီး မသိမ္းပိုက္လိုပါ။

 

သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ????

 

မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႕လက္ထပ္ၾကမွာလား လက္မထပ္ၾကဘူးလား????

 

ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္လက္ထပ္ၾကမွာလား လက္မထပ္ၾကဘူးလား????

 

 

Lovealone

25 May 2015